CBF ry Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 30.03.2021

1 § YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Custom Bikers Finland ja sen epävirallinen lyhenne on C.B.F. Yhdistyksen kotipaikka on Tornio. Yhdistyksen kieli on suomi.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on moottoripyöräharrastuksen ja liikennekulttuurin edistäminen, sekä rehdin moottoripyöräilijähengen luominen jäsentensä keskuudessa. Lisäksi yhdistys pyrkii kasvattamaan nuorisojäsenistään vastuuntuntoisia moottoripyöräilijöitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Opettaa jäsenille vastuuntuntoisuutta liikenteessä ja edesauttaa jäseniä omaksumaan oikea, turvallinen ajotapa.
 • Perustaa hyvät suhteet moottoripyöräilijöiden ja muiden kanssaihmisten/yhteisöjen välille sekä ylläpitää niitä.
 • Suoda jäsenille mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä moottoripyöriä ja moottoripyöräilyä koskevissa asioissa järjestämällä kerhoiltoja, muita illanviettoja sekä retkiä alan tapahtumiin.
 • Järjestää kokoontumisajoja.
 • Antaa neuvoja ja auttaa jäseniä moottoripyörien käytössä ja huollossa.
 • Järjestää kilpailuja ja valistustilaisuuksia moottoripyöräilyn osalta.
 • Vaikuttaa moottoripyöräilyä koskeviin lainsäädöksiin, vakuutussäädöksiin ja eri sidosryhmiin tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja moottoripyöräilyä koskevissa asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- ja kunniajäseniä ja äänioikeudettomia nuoriso-, perhe- ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä moottoripyöräkortin (ajokorttiluokka A1, A2 tai A) omaava customtyylisen moottoripyörän omistaja tai haltija. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä myös kolmepyöräisen customtyylisen trike-ajoneuvon omistaja tai haltija, jolla on ajoneuvon kuljettamiseen tarvittava ajokortti. Moottoripyörän customtyylin määrittää CBF ry:n hallitus. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle kuusitoistavuotias (16) mopoilua tai moottoripyöräilyä harrastava nuori. Nuorisojäsenen vakuutuksista vastaavat huoltajat. Nuorisojäsenen täytettyä kuusitoista (16) vuotta nuorisojäsenyys päättyy ja hänet voidaan anomuksesta hyväksyä yhdistyksen vuosijäseneksi, mikäli ehdot vuosijäsenyydestä täyttyvät.

Yhdistyksen perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsenen perheenjäsen, esimerkiksi puoliso tai aikuinen lapsi. Jäseneksi haetaan täyttämällä jäsenhakemuskaavake yhdistyksen nettisivuilla. Jäseneksi hakevaan otetaan yhteyttä puhelimitse ja sen jälkeen hallitus hyväksyy jäsenyyden. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä vuosikokouksessa nimetä yhdistyksen pitkä-aikainen vuosijäsen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi, sekä edistänyt yhdistyksen tunnettavuutta toiminnallaan yhdistyksen ulkopuolella. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen vuotuisesta jäsenmaksusta. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hallituksen toimesta hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään jäsenetuja vasta liittymis- ja jäsenmaksunsa maksettuaan.

 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ellei jäsen ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällöin vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus , johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen varajäsenet valitaan myös syyskokouksessa ja heidän toimikautensa on yhtä pitkä kuin varsinaisilla jäsenillä. Varajäsen osallistuu hallituksen kokoukseen vain, jos kokous ei olisi muuten päätäntävaltainen ja nousee hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi, mikäli joku varsinaisista jäsenistä jää pois kesken toimikautensa. Varajäsenet saavat hallituksen kokousten pöytäkirjat luettavakseen.

Puheenjohtajan ja hallituksen sekä varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterinhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (3) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävät:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 • Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen määräykset.
 • Pitää yllä jäsenluetteloa ja valita jäsenrekisterinhoitaja.
 • Vahvistaa rahastonhoitajan ja sihteerin työjärjestys.
 • Hoitaa yhdistyksen asioita mahdollisesti palkattujen henkilöiden avulla, jotka hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimuksen.
 • Vastata yhdistyksen omaisuuden ja sen talouden hoidosta.
 • Valvoa ja tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa.
 • Vahvistaa yhdistyksen kokouksessa esille otettavat asiat.
 • Laatia vuosikokoukselle yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta ja menoarvio.
 • Toimeenpanna yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset.
 • Määrätä ja kuuluttaa yhdistyksen kokousten paikka ja aika.
 • Järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt.

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin.

 

8 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Valittujen tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on syyskokousten välinen aika.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai kirjeellä.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu tapahtuu pykälässä yhdeksän (9) ilmoitetulla tavalla. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Perhe- ja nuorisojäsenillä on kokouksissa puheoikeus. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

11 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä kaksi varajäsentä 
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

PDF-tiedostoCBF_GDPR.pdf (52 kB)
Tietosuojaseloste